Pérez Llorca Advocats | Àrees de treball
482
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-482,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

Àrees de treball

CONCURSAL I INSOLVÈNCIA

Els nombrosos concursos de creditors en els quals hem estat designats com a Administradors Concursals ens acrediten com a experts en procediments tant abreujats com ordinaris de dret concursal. Ens encarreguem de la representació dels nostres clients, ja siguin creditors o concursats.
Així mateix, prestem assessorament a grups empresarials en crisis, participant activament en totes les fases del procés de refinançament del seu deute i buscant la viabilitat i garanties del projecte. Els nostres equips multidisciplinaris especialistes en diferents àrees de l’activitat econòmica aporten:

 • Projectes viables de reestructuració durant el període preconcursal, incloent les fases de negociació, redacció d’acords, modificacions societàries estructurals, anàlisis de l’estructura laboral de la societat, efectes de la declaració del concurs, fonts de finançament, càlcul del cost del procediment
 • Buscant alternatives legals per a la superació de dificultats financeres o econòmiques
 • Refinançament òptim de deutes per a cada situació, valorant la viabilitat i les garanties de la mateixa
 • Acompanyament des de la fase prèvia fins a la seva finalització, si es dóna el cas
 • Propostes i aprovació de convenis concursals
 • Liquidació ordenada de l’empresa, en cas necessari
 • Administradors concursals, tant per a concursos ordinaris o com abreujats

 

Representació i assessorament dels clients creditors, oferint:

 • Gestió de crèdits concursals, impugnació d’informes, resolució de contractes defensa en accions de reintegració
 • Estratègia per al cobrament del crèdit impagat
 • Execució de garanties
 • Instant el concurs quan es consideri necessari
 • Col·laborant amb l’Administració Concursal en la preparació i exercici d’accions de reintegració

DRET CIVIL

La firma aborda els assumptes enquadrats en aquesta àrea del Dret sota la màxima de la cerca de solucions que permetin donar una sortida al conflicte sense necessitat d’haver d’acudir a un litigi. En el cas que no sigui possible aconseguir un acord satisfactori a través de la via extrajudicial, planificarem la via contenciosa davant els Jutjats i Tribunals:

 • Consultoria àrea civil
 • Indemnitzacions danys i perjudicis. Responsabilitat Civil
 • Procediments judicials en defensa d’interessos patrimonials: reclamacions de quantitat, execucions d’obra, etc.
 • Successions. Testaments. Divisió d’herència. Declaració hereus abintestat
 • Dissolució règim econòmic-matrimonial. Divisió patrimonis. Liquidació de guanys. Capítols matrimonials
 • Família. Aliments. Crisi matrimonial: separació, divorci i nul·litat. Pactes matrimonials.
 • Dret del segur i trànsit. Reclamacions asseguradores. Indemnitzacions, lesions, seqüeles.
 • Reclamacions drets usuaris i consumidors. Clàusules abusives. Viatges combinats
 • Propietat Horitzontal. Constitució. Impagats. Arrendaments.
 • Drets Reals: servituds, possessió i usdefruit
 • Filiació, tutela i incapacitat
 • Jurisdicció voluntària: expedienti domini, immatriculació, etc.
 • Contractes civils i mercantils.

DRET ADMINISTRATIU

La firma compta amb advocats experts en dret administratiu amb acreditada experiència professional en la defensa i consultoria enfront de les Administracions Públiques. Si s’ha vist afectat per algun acte o resolució administrativa, si no està conforme amb alguna sanció imposada i ha de presentar una reclamació, en el nostre despatx trobarà autèntics especialistes en les següents matèries:

 • Reclamacions i recursos en via administrativa.
 • Processos selectius. Concursos i oposicions en la funció pública.
 • Procediments de contractació.
 • Accions contra les Administracions Públiques.
 • Dret sancionador. Infraccions i sancions. Normativa comunitària.
 • Dret Urbanístic. Llicències i permisos. Disciplina urbanística.
 • Dret Immobiliari i de la Construcció.
 • Preu just. Reversió.
 • Jurisdicció contenciosa administrativa
 • Recursos d’empara davant el Tribunal Constitucional
 • Reclamacions i procediments economicoadministratius
 • Procediments Responsabilitat Patrimonial.
 • Dret d’Estrangeria.
 • Elaboració d’informes i dictàmens jurídics.
 • Consultoria en dret administratiu.

ÀREA CONSULTORIA

El despatx, en el seu desig d’oferir un servei integral, posa a la seva disposició un conjunt de serveis orientats a optimitzar els recursos de la seva empresa i millorar els seus resultats. Treballem en estreta col·laboració amb els nostres clients:

 • Contractació laboral en general i alts directius.
 • Redacció de contractes mercantils (franquícies, compravenda, arrendaments, préstecs, comissió, etc.) i defensa dels drets derivada d’aquests.
 • Pactes d’exclusivitat i confidencialitat.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Acomiadaments individuals. Reclamació de quantitat
 • Modificació de condicions de treball. Mobilitat funcional i geogràfica.
 • Liquidació dels impostos sobre la renda de les persones físiques, Valor afegit, patrimoni, transmissions patrimonials, societats, successions i donacions.
 • Solució extrajudicial.
 • Procediments judicials en reclamació de drets laborals. Reclamació de prestacions a la Seguretat Social (incapacitat permanent, gran invalidesa, etc.)
 • Impugnacions altes mèdiques.
 • Recursos de suplicació i cassació.
 • Recurs d’empara.
 • Representació i defensa en inspeccions de treball i Seguretat Social.
 • Reclamació devolució ingressos indeguts i Actes d’Infracció.
 • Creació d’empreses. Gestió, planificació i consultoria a empresaris individuals.
 • Subvencions.
 • Representació i defensa en inspeccions davant l’Agència Tributària.
 • Reclamacions economicoadministratives.

DRET PENAL

CONSULTA JURÍDICA PÉREZ LLORCA ADVOCATS li ofereix la millor estratègia de defensa per a assegurar el resultat final. Som plenament conscients del compromís que assumim en defensar-li, per la qual cosa la dedicació, implicació i honestedat són els valors en els quals basem la nostra actuació en el camp del Dret Penal:

 • Denúncies i Querelles
 • Fraus i delictes d’insolvència.
 • Delictes contra l’honor i intimitat en xarxes socials. Calúmnies i injúries.
 • Consultoria, defensa i acusació en procediments judicials de l’àmbit del Dret Penal.
 • Responsabilitat penal de la persona jurídica i corporate compliance.
 • Delictes ecològics i urbanístics.
 • Delictes econòmics.
 • Delictes relacionats amb la corrupció. Malversació. Prevaricació. Suborn. Tràfic d’influències
 • Delictes contra la seguretat en el treball i el dret dels treballadors. Sinistralitat laboral.
 • Responsabilitat civil derivada del delicte.
 • Procediments patrimonials (estafes i dobles vendes, apropiacions indegudes, insolvències punibles, falsedats documentals, usurpacions d’immobles, robatoris, furts).
 • Alcoholèmia
 • Informes i dictàmens en matèria penal.
 • Nul·litat d’actuacions
 • Recurs d’empara.